blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive arbitration - Consultanta juridica

Arbitrajul este modalitate de solutionare a litigiilor alternativa precum medierea. In Romania aceasta ramura de drept nu este atat de utilizata. Fata de un tribunal obisnuit aceasta este o jurisdictie de ordine privata care se bucura de supravegherea si controlul statului. Va putem asista si reprezenta in disputele arbitrale sau va oferim o consultanta juridica de specialitate.

Nu pot fi solutionate in arbitraj toate cauzele, precum: cauzele penale sau pentru care conform legii nu se poate tranzactiona, drepturile nepatrimoniale sau de care o perosna nu poate dispune, cererile de stare civila si succesiunile.

Avantajele acestei proceduri este durata mult mai scurta, costurile sunt mai mici, iar arbitrii au putine cauze si au mai mult timp sa acorde fiecarei cauze. Hotararea arbitrala este definitiva. In special se foloseste aces mod de stingere al litigiilor intre societati. (dr. comercial)

Clauza arbitrala

Pentru a intra in compententa arbitrajului un litigiu, trebuie sa existe o clauza arbitrala. Clauza poate fi inclusa intr-un paragraf dintr-un contract sau poate fi un contract separat intre parti. Forma scrisa este obligatorie.

Clauza arbitrala poate fi incheiata inainte sau dupa aparitia disputei. Din aceasta conditie rezulta ca trebuie sa existe un acord al ambelor parti de a solutiona cauza in tribunalul arbitral.

Clauza arbitrala poate stabili modul de formare a tribunalului arbitral, alegerea arbitrilor, legea aplicabila, cu respectarea normelor de ordine publica.

Existenta clauzei arbitrale exclude posibilitatea solutionarii litigiului intr-o alta instanta fara acordul ambelor parti.

Tribunalul arbitral

Acesta poate fi format ad-hoc sau stabilit in clauza arbitrala ori cel putin ales modul prin care se va forma. Ser stabilesc locul, modul de organizare si arbitrii. Numarul de arbitrii trebuie sa fie impar, in general se alege 1 maxim 3. Arbitrul poate fi ales la inamplare de pe liste sau fiecare parte alege cate 1 arbitru iar acestia desemneaza un al3-lea ce va fi presedintele sedintei.

Arbitrajul poate fi organizat de parti, de catre o isntitutie sau tert. Arbitru poate fi orice persoana cu capacitate deplina de execitiu.

Arbitrii trebuie sa accepte sau sa refuze calitatea lor de la numire. Acestia pot fi recuzati si inlocuiti in cazuri anume prevazute de lege.

Raspund pentru prjudiciul creat in conditiile legii in timpul exercitarii atributiilor de arbitru.

Procedura

Arbitrajul nu poate dura mai mult de 6luni sub sanctiunea caducitatii, acest termen poate fi prelungit in anumite situatii. Arbitrii pot prelungi cu maxim 3 luni in cazuri justificate. Termenul se suspenda in timpul recuzarii si se prelungeste de drept cu 3 luni de la decesul unui arbitru.

Tribunalul arbitral este sesizat cu o cerere arbitrala, ce va fi comunicata de reclamant. Paratul poate depune intampinare in termen de 30 de zile si va putea introduce o cerere reconventionala.

Judecata Arbitrajul solutionare alternativa a litigiilor

In arbitraj judecata decurge precum intr-o instanta normala, partile pot deroga de la normele din CPC cu respectarea regulilor de ordine publica.

Arbitrul studiaza dosarul si citeaza partile. Partile pot solicita judecata in lipsa sau prin reprezentant (avocat). Daca partile nu se prezinta, se va solutiona litigiul in absenta acestora inafar cazului in care s-a cerut amanarea.

In timpul judecatii se propun si administreaza probe (inscriuri, martori, expertiza), formula cereri si exceptii si se pot lua masuri asiguratorii.

La inceput arbitrii stabilesc cheltuielile provizorii incluzand onorariile, sumele datorate de parat si reclamant. Daca paratul refuza efectuarea plati, reclamantul va consemna suma, iar prin hotararea arbitrala se va stabili suma finala datorata si cuantumul datorat de fiecare parte.

Hotararea arbitrala in Arbitrajul solutionare alternativa a litigiilor

In baza probelor administrate, in temeiul contractului principal si al normelor de drept aplicabile se delibereaza si pronunta hotararea arbitrala. Aceasta hotarare va fi redactata si comunicata partilor iar arbitrii sunt dezinvestiti de solutionarea cauzei. Aceasta hotararea poate fi completata, indreptata sau se pot cere lamuriri printr-o cerere distincta. Hotararea arbitrala poate fi atacata la Tribunal cu actiune in anulare pentru motive de procedura de exemplu: nu exista conventia arbitrala, a fost depasit termenul de 6luni, litigiul nu era de competenta arbitrajului, etc.

Executarea hotararii in Arbitrajul solutionare alternativa a litigiilor

Se poate executa de buna voie sau prin executare silita precum o hotarare obiscnuita.

ICSID si procedura

Sesizarea ICSID incepe prin depunerea unei cereri arbitrale. Orice stat contractant sau orice resortisant al unui stat contractant care dorește să instituie conciliere sau arbitraj o procedură în temeiul Convenției adresează o cerere în acest sens în scris secretarului general, la sediul Centrului. Cererea trebuie să indice dacă se referă la o conciliere sau o procedură de arbitraj. Acesta se redactează într-o limbă oficială a Centrului, sunt datate, și se semnează de către partea solicitantă sau reprezentantul său autorizat. Cererea poate fi făcută în comun de către părțile la diferend

Cererea trebuie sa aiba o anumita forma si continut:

 1. Cererea trebuie să:
  1. desemneze tocmai fiecare parte la diferend și precizează adresa fiecărui;
  2. în cazul în care una dintre părți este o subdiviziune constitutiv sau o agenție a unui stat contractant, că acesta a fost desemnat la Centrul de către acest stat’
  3. indică data consimțământului și a instrumentelor în care este înregistrat, inclusiv, în cazul în care una dintre părți este o subdiviziune constitutiv sau o agenție a unui stat contractant, date similare cu privire la aprobarea unui astfel de acord de către acel stat dacă nu a notificat Centrului că nu este necesară o astfel de aprobare;
  4. indică în ceea ce privește partea care este resortisant al unui stat contractant:
   1. naționalitatea sa, la data consimțământului; și
   2. în cazul în care partea este o persoană fizică:
    • naționalitatea sa la data solicitării; și
    • că el nu avea naționalitatea statului parte contractant la diferend, fie la data consimțământului sau la data solicitării; sau
   3. în cazul în care partea este o persoană juridică care, la data consimțământului avut naționalitatea statului parte contractant la diferend, acordul părților care ar trebui să fie tratat ca un resortisant al unui alt stat contractant, în sensul Convenției;
  5. conțin informații cu privire la aspectele în litigiu care indică faptul că există, între părți, un litigiu care decurge direct dintr-o investiție; și
  6. stat, în cazul în care partea solicitantă este o persoană juridică, că a luat toate măsurile interne necesare pentru a autoriza solicitarea.
 2. Informațiile cerute sunt susținute de o documentație.
 3. „Data consimțământului“ înseamnă data la care părțile la diferend consimțit în scris să-l prezinte la Centrul; dacă părțile nu au acționat în aceeași zi, înseamnă data la care a doua parte a acționat.

Informatiile suplimentare sunt optionale:

Cererea poate, în plus stabili orice prevederi convenite de părți în ceea ce privește numărul de conciliatori sau arbitri, precum și metoda de numire a acestora, precum și orice alte dispoziții convenite cu privire la soluționarea litigiului. Cererea trebuie să fie însoțită de cinci exemplare semnate suplimentare. Secretarul general poate solicita astfel de copii suplimentare, așa cum le consideră necesare. Orice documentație depusă cu cererea trebuie să fie conforme cu cerințele Regulamentului administrativ și financiar

 1. La primirea unei solicitări Secretarul general va:
 2. trimite o confirmare a părții solicitante;
 3. să ia nici o altă acțiune în ceea ce privește cererea până când a primit plata taxei stabilite.
 4. De îndată ce a primit taxa pentru depunerea cererii, Secretarul general va transmite o copie a cererii și a documentației de însoțire a celeilalte părți.
 1. Secretarul general va, sub rezerva articolul 5(1)(b), cât mai repede posibil, fie:
  • înregistreze cererea în conciliere sau registrul de arbitraj și în aceeași zi notifică părțile înregistrării; sau
  • dacă găsește, pe baza informațiilor conținute în cerere, că litigiul este în mod evident în afara jurisdicției Centrului, notifică părților de refuzul său de a înregistra cererea și a motivelor care au.
 2. O procedură în temeiul Convenției se consideră a fi fost instituit la data înregistrării cererii.

Anunțul de înregistrare a unei cereri se:

 1. înregistrează ca cererea înregistrată și indică data înregistrării și expedierii acestui anunț;
 2. notifică fiecare parte că toate comunicările și avizele în legătură cu procedura va fi trimisă la adresa indicată în cerere, cu excepția cazului în o altă adresă este indicată la Centrul;
 3. dacă nu a fost deja furnizat astfel de informații, să invite părțile să comunice orice prevederi Secretarului General convenite de aceștia în ceea ce privește numărul și modul de numire a conciliatori sau arbitri;
 4. să invite părțile să procedeze, cât mai repede posibil, să constituie o comisie de conciliere;
 5. reamintesca părților că înregistrarea cererii nu aduce atingere competențelor și funcțiile Comisiei de conciliere sau tribunalul arbitral, în ceea ce privește competența, competență și meritele; și
 6. să fie însoțite de o listă a membrilor grupului de conciliatorilor sau a arbitrilor Centrului.

Partea solicitantă poate, prin notificare scrisă adresată Secretarului General, retrage cererea înainte de aceasta a fost înregistrată. Secretarul general va notifica prompt celeilalte părți.

Avem experinta in fata instantelor dar suntem familiarizati si cu arbitrajul. Unii dintre avocati finalizand studii in domeniu precum Master in Arbitraj International in cadrul Universitatii Bucuresti. Onorariile noastre pornesc de la 100lei.